PRÍRUČKY pre zahraničných expertov

HODNOTIACE A VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ PRE PROJEKTY VÝSKUMU A VÝVOJA OPVAI

METODICKÉ POMÔCKY


Stiahnuť


Príručka pre žiadateľa o NFP  (je uverejnená a relevantná vždy ku každej vyhlásenej výzve VA v rámci jej príloh)

Príručka oprávnenosti výdavkov

Príručka k procesom VO

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (účinná od 19.4.2023) verzia 3

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/