Aktuálne sa v rámci verejnej časti systému ITMS2014+ dajú vyhľadávať informácie k projektom OP Integrovaná infraštruktúra.

Nakoľko sa už proces implementácie projektov v programovom období 20014-2020 skončil a pokračuje proces udržateľnosti, nižšie uvedené informácie už nie sú relevantné.

 

 

ITMS2014+ je centrálny informačný systém, ktorý slúžil na evidenciu a následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobie 2014 - 2020. 

Vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP sa realizovalo prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. VA mala pre žiadateľov v čase podávania žiadostí v rámci predkladaných výziev krátku inštrukciu, popisujúcu základné evidencie systému ITMS2014+.

Inštrukcia k ITMS2014+ pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok je nezáväzným riadiacim dokumentom, ktorého cieľom je poskytnúť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok nevyhnutné informácie a pokyny k správnemu a úplnému vyplneniu elektronického formulára Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo verejnej časti ITMS2014+ pre svoj dopytovo-orientovaný projekt.

Aktuálna verzia inštrukcie (k 5.3.2019) : 

Aktuálna verzia inštrukcie so sledovanými zmenami: v dokumente sú žltou farbou označené upravené/pridané časti a červenou farbou sú preškrtnutým písmom vyznačené odstránené časti. 

ARCHÍV

Predchádzajúce verzie inštrukcie: