Nasledujúce informácie sa poskytujú v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“) a sú určené pre osoby (tzv. dotknuté osoby), ktorých osobné údaje získava a spracúva Výskumná agentúra. 

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ, ktorý získava a spracúva osobné údaje je Výskumná agentúra, so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 318 194 94, kontakty: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/kontakt-sk; rozpočtová organizácia (ďalej aj ako „VA“).

Zodpovedná osoba, kontaktné údaje

VA určila zodpovednú osobu, ktorou je zamestnanec VA, právne oddelenie. Zodpovednú  osobu je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na adresu sídla VA s uvedením na obálke „Zodpovedná osoba“.

 

Účel spracovania osobných údajov

VA spracúva osobné údaje za účelom podpory rozvoja sektoru vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií na území Slovenskej republiky prostredníctvom finančných prostriedkov zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, zo Štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci programového obdobia 2007 — 2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci programového obdobia 2014 — 2020 a v rámci Plánu obnovy a odolnosti v programovom období 2021 - 2027. Ďalej Výskumná agentúra v súvislosti s posúdením kvality a excelentnosti relevantných projektov zabezpečuje v rámci fázy prípravy žiadosti o NFP hodnotiaci proces posudzovania výskumno-vývojového zámeru prostredníctvom zahraničných expertov. Ďalej sa Výskumná agentúra podieľa na podpore rozvoja obchodu, inovácií a MSP prostredníctvom finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v rámci obdobia 2014 – 2021.

 

Právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania je predovšetkým verejný záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a na základe ust.  § 47  ods. 1 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby VA uchováva najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, pričom doba uchovávania vyplýva z príslušných právnych predpisov.

 

Príjemcovia osobných údajov

VA poskytuje osobné údaje najmä uvedeným príjemcom:

·         súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, colné úrady

          a orgány finančnej správy, notárske úrady, exekútorské úrady, inštitúcie a orgány EÚ;

·         Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti;

·         kontrolné a dozorné orgány;

·         banky, poisťovne, poštové podniky;

·         odborové organizácie a iní zástupcovia zamestnancov;

·         zmluvní partneri VA (dodávatelia, odberatelia, poskytovatelia služieb) v súvislosti s plnením príslušnej

          zmluvy (vrátane uplatňovania alebo obrany práv, oprávnených záujmov a nárokov zo zmluvy);

·         iné osoby, orgány alebo inštitúcie, ak poskytnutie osobných údajov vyplýva z právnych predpisov, alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov VA alebo tretej strany, alebo

je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, alebo je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej VA, alebo ak je to výslovne dohodnuté medzi VA a dotknutou osobou alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín

VA osobné údaje dotknutej osoby neprenáša do tretích krajín mimo územia Európskej únie ani do medzinárodných organizácií, s výnimkou Európskej únie. V prípade potreby preniesť osobné údaje do tretích krajín mimo územie Európskej únie, VA uskutoční prenos osobných údajov len so súhlasom dotknutej osoby alebo na základe nariadenia alebo zákona.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

 

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov 

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k osobným údajom a informáciám uvedených v čl. 15 bod 1. Nariadenia.

 

Právo na opravu a vymazanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené v čl. 16 Nariadenia.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených v čl. 18 Nariadenia.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sú splnené podmienky uvedené v čl. 20 Nariadenia.

 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Ak sú osobné údaje spracúvané iba na základe súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu dotknutou osobou nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu.

Dotknutá osoba si môže uplatniť vyššie uvedené práva voči VA v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov elektronicky na emailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na adrese sídla VA.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Poskytovanie osobných údajov

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje VA, pokiaľ sa na tieto údaje vzťahuje zákonná povinnosť.