Proces implementácie projektov operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) je ukončený. V súčasnosti pokračuje procesom udržateľnosti.

 

Výskumná agentúra po zlúčení bývalého operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) do operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) pokračovala v implementácii dopytovo-orientovaných projektov najmä v oblasti výskumu (bývalé projekty OPVaI) pod SO MŠVVaM SR a riadiacim orgánom MDV SR.

Európska komisia rozhodla s účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia OPII s OPVaI v rámci programového obdobia 2014 – 2020. Znenie prioritných osí zameraných na podporu výskumu, vývoja a inovácií a ich obsahové zameranie zostávajú po zlúčení zachované. Viac tu.

 

OPVaI do 12.12.2019 - Dňa 28. októbra 2014 bol Európskou komisiou schválený operačný program  Výskum a inovácie  pre programové obdobie 2014 – 2020. OPVaI predstavoval spoločný programový dokument MŠVVaM SR a MH SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. OPVAI nadväzoval na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013. 

Celková alokácia OPVaI za zdroje EÚ predstavovala 2 266 776 537,00 EUR, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov boli určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.  Riadiacim orgánom (RO) pre OPVaI bolo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR) a sprostredkovateľskými orgánmi (SO) boli  Výskumná agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR.