O nás

Naša agenda:

1. Plán obnovy a odolnosti SR  PO 2021 - 2027

Výskumná agentúra je jedným zo sprostredkovateľov v rámci implementácie projektov Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií) pre programové obdobie 2021-2027. 

2. Operačný program Integrovaná infraštruktúra PO 2014-2020

Výskumná agentúra po zlúčení bývalého operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) do operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) mala v agende proces implementácie dopytovo-orientovaných projektov najmä v oblasti výskumu (bývalé projekty OPVaI) pod SO MŠVVaM SR a riadiacim orgánom MD SR. Proces implementácie projektov sa ukončil a momentálne prebieha proces udržateľnosti projektov.

Výskumná agentúra mala do zlúčenia OPVaI do OPII funkciu Sprostredkovateľského orgánu, t. j. vykonávala činnosti v rozsahu úloh delegovaných MŠVVaM SR ako Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a inovácie.

Cieľom Výskumnej agentúry bolo v zabezpečení kontinuálneho procesu prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania dopytovo-orientovaných projektov tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade s dokumentom Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.

(Európska komisia rozhodla s účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020. Znenie prioritných osí zameraných na podporu výskumu, vývoja a inovácií a ich obsahové zameranie zostávajú po zlúčení zachované. Viac tu.)

3. Granty EHP a Nórska PO 2014-2020

Výskumná agentúra je správcom programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť tvorbu hodnôt a udržateľný rast v slovenskom podnikateľskom sektore. Financovaním iniciatív zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a ziskovosti podnikov, predovšetkým malých a stredných, prispeje program k celkovému cieľu Grantov EHP a Nórska, a to k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov regiónov. Priorizovanou cieľovou skupinou budú mladí podnikatelia a ženy podnikateľky. 

4. Operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj PO 2007 - 2013

Výskumná agentúra mala v agende aj implementáciu projektov v rámci OP Vzdelávanie (sektor základných a stredných škôl) a projektov v OP Výskum a vývoj (sektor VŠ, SAV, výskumných organizácií a súkromný sektor).

 


Výskumná agentúra (pôvodne ako ASFEU vznikla ku dňu 1. 1. 2007) bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).  Je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou a napojením na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR. Výskumná agentúra funguje pod týmto názvom od 1. júla 2015, do 30. júna 2015 pôsobila pod názvom Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).  V programovom období 2007 – 2013 plnila úlohu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, t. j. vykonávala činnosti v rozsahu úloh delegovaných MŠVVaŠ SR ako Riadiacim orgánom pre operačné programy Vzdelávanie a Výskum a vývoj.


zip Štatút VA

zip Zriaďovacia listina VA