Rada Výskumnej agentúry (Rada VA) plnila úlohu poradného zboru ministra školstva pre oblasť implementácie RIS3 v programovom období 2014 - 2020. Jej pôsobnosť skončila ukončením programového obdobia a v zmysle Štatútu Výskumnej agentúry.

Rada VA bola kolektívnym orgánom, ktorý sa skladal z predsedu, podpredsedu, šestnástich členov rady (verejný a súkromný sektor), stálych pozorovateľov a expertov ad hoc.

Predseda, podpredseda a členovia rady mali hlasovacie právo. Stáli pozorovatelia a experti ad hoc nemali hlasovacie právo.

Predsedníctvo rady tvorili predseda a 1 podpredseda. Predsedom rady je minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podpredsedom rady je minister hospodárstva SR.

Rada VA sa v zmysle Štatútu a rokovaciemu poriadku vyjadrovala k:

  • vecnému, časovému a zdrojovému harmonogramu výziev, obsahovým tézam výziev pripravovaných riadiacim orgánom v intenciách, ktoré umožňuje OP Výskum a inovácie, resp. pravidlá pre implementáciu EŠIF,
  • vecnej, časovej a zdrojovej realizácii a obsahu intervencií z iných nástrojov, programov realizovaných Výskumnou agentúrou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej aj „MŠVVaŠ SR“) prispievajúcich k plneniu cieľov v rámci dokumentu Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, schváleného vládou SR uznesením č. 665/2013, zo dňa 13. novembra 2013 (ďalej len „RIS3“) a iným aktivitám Výskumnej agentúry,
  • ďalším dokumentom a návrhom členov rady, týkajúcich sa pôsobnosti rady.     

zip Rada VA Štatút a rokovací poriadok Žiadané