MŠVVaŠ SR vyhlásilo dňa 17.12.2021 Výzvu na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

LINK: https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202193-01/


MŠVVaŠ SR vyhlásilo dňa 22.11.2021 výzvu podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPII-VA/DP/2021/10.1-01. 

LINK: https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp2021101-01/

 

Doteraz vyhlásené výzvy nájdete tu: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/ a tu:https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/