zip Príručka pre prijímateľa NFP, 7.0 Žiadané

ZMENY: Príloha č. 15 je aktualizovaná. Ostatné prílohy ostávajú nezmenené.

pdf Usmernenie pre prijímateľov k nefungujúcim projektom OPII implementovaných Výskumnou agentúrou Žiadané

pdf Informácia pre prijímateľov VA ohľadne zamestnávania odídencov v rámci projektov OPII Žiadané

 

pdf Usmernenie k postupu určenia bonity subjektu v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii VA Žiadané

Usmernenie pre pre žiadateľov/prijímateľov NFP k určovaniu lehôt na vysvetlenie informácií pri nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách bez elektronického trhoviska ( s účinnosťou od 26.10.2021)

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (účinná od 19.4.2023) verzia 3

zip Manuál pre informovanie a komunikáciu OPII 2.0 Žiadané