Príklady dobre praxe

obrázok laboratórium

Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum a vývoj v lekárskych vedách – cesta k personalizovanej liečbe závažných neurologických, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení

obrázok vesmír

Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum a vývoj v oblasti predklinického testovania chemických látok pre využitie v zdravotníctve

obrázok výskum

Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum a vývoj v oblasti testovania nových materiálov

obrázok priemysel

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

Výskum vybraných aspektov ľudských chorôb so zameraním na predklinické štúdie

obrázok inovácie

Medzinárodné laserové centrum

Nové metódy integrovanej nano-bio-fotoniky pre včasnú diagnostiku biologických a enviromentálnych faktorov

obrázok priemysel

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

Modifikované (nano) textilné materiály pre zdravotnícke technológie

obrázok inovácie

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

Výskum a vývoj látok pre diagnostiku Alzheimerovej choroby

obrázok príroda

Technická univerzita v Košiciach

Bezpečné a udržateľné budovy a ich prostredie

obrázok priemysel

Technická univerzita vo Zvolene

Komplexný výskum determinantov pre zabezpečenie enviromentálneho zdravia

obrázok životné prostredie

Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum a vývoj v oblasti nových technologických riešení medicínskeho prístrojového vybavenia

eye 4063134 1920

Univerzita Komenského v Bratislave

Hodnotenie rizikových faktorov životného a pracovného prostredia ako podklad populačných intervencií prevencie chronických chorôb

Zobraziť PDF
 

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Žilinská univerzita v Žiline

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

obrázok priemysel

Univerzita Komenského v Bratislave

Systémová verejná výskumná infraštruktúra –biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

3 project card

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Slovenské biologické služby

Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou  využitia  genomickej  selekcie,  inovatívnych  biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS)

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Národné lesnícke centrum

Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov

obrázok inovácie

Žilinská univerzita v Žiline

Hodnota cestovného času a jej význam pre cestujúceho

obrázok príroda

Univerzita Komenského v Bratislave

TENSION –komplementárny projekt

obrázok výskum

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Podpora výskumu, vývoja a inovácií medzinárodných projektov NPPC schválených v programe H2020

obrázok inovácie

Technická univerzita v Košiciach

Rozšírenia pre podporu účinnej exploatácie výstupov z H2020 projektov riešených na TUKE

obrázok životné prostredie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.