Vážení prijímatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť zabezpečiť tzv. „preregistráciu“ a to najneskôr do 31.07.2017.

Táto povinnosť platí pre všetky subjekty, ktoré boli pred dňom účinnosti zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (RPVS) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. do 01.02.2017 zapísané v registri konečných užívateľov výhod a boli automaticky dňom účinnosti zákona zapísané do registra partnerov verejného sektora. Tieto subjekty sa teda v súčasnosti považujú za partnerov verejného sektora, majú však povinnosť zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa zákona o RPVS a podať návrh na zápis s cieľom zosúladenia zapísaných údajov s § 4 do 31. júla 2017. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na vyradenie partnera verejného sektora z registra (§ 22 ods. Zákona o RPVS). Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a zosúladenie zápisu sa vykonáva prostredníctvom oprávnenej osoby a na určenú elektronickú službu - zmena zapísaných údajov.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx

Dovoľujeme si Vás informovať o usmernení pre prijímateľov  vo veci používania elektronických aukčných systémov k  § 43 Elektronická aukcia:

„V prípade realizácie verejného obstarávania, v rámci ktorého prijímatelia vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky za použitia elektronickej aukcie, je potrebné venovať náležitú pozornosť výberu elektronického aukčného systému s ohľadom na možnosť nastaviť podmienky elektronickej aukcie tak, aby účastník aukcie mohol znižovať svoju cenu o stanovený minimálny rozdiel bez ohľadu na najnižšiu aktuálne ponúknutú cenu v rámci danej e-aukcie a aby verejný obstarávateľ túto podmienku aj nadstavil pred začatím elektronickej aukcie.“

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.