Výskumná agentúra

Výskumná agentúra po zlúčení bývalého operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) do operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) pokračuje v implementácii dopytovo-orientovaných projektov najmä v oblasti výskumu (bývalé projekty OPVaI) pod SO MŠVVaŠ SR a riadiacim orgánom MDV SR.

 

Európska komisia rozhodla s účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020. Znenie prioritných osí zameraných na podporu výskumu, vývoja a inovácií a ich obsahové zameranie zostávajú po zlúčení zachované. Viac tu.

 


Výskumná agentúra (pôvodne ako ASFEU vznikla ku dňu 1. 1. 2007) bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).  Je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou a napojením na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR.

V programovom období 2014 – 2020 plní hlavnú úlohu - zabezpečovanie procesu implementácie pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Výskumná agentúra mala do zlúčenia OPVaI do OPII funkciu Sprostredkovateľského orgánu, t. j. vykonávala činnosti v rozsahu úloh delegovaných MŠVVaŠ SR ako Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a inovácie. Cieľ Výskumnej agentúry spočíval a spočíva v zabezpečení kontinuálneho procesu prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania dopytovo-orientovaných projektov tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade s dokumentom Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, schváleného vládou SR uznesením č. 665/2013, zo dňa 13. novembra 2013 (ďalej len „RIS3“) a aby finančné prostriedky určené pre programové obdobie 2014 - 2020 boli vyčerpané v maximálnej možnej miere.

Výskumná agentúra funguje pod týmto názvom od 1. júla 2015, do 30. júna 2015 pôsobila pod názvom Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).  V programovom období 2007 – 2013 plnila úlohu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, t. j. vykonávala činnosti v rozsahu úloh delegovaných MŠVVaŠ SR ako Riadiacim orgánom pre operačné programy Vzdelávanie a Výskum a vývoj.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.