Operačný program Výskum a inovácie

 

Výskumná agentúra po zlúčení bývalého operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) do operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) pokračuje v implementácii dopytovo-orientovaných projektov najmä v oblasti výskumu (bývalé projekty OPVaI) pod SO MŠVVaŠ SR a riadiacim orgánom MDV SR.

Európska komisia rozhodla s účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020. Znenie prioritných osí zameraných na podporu výskumu, vývoja a inovácií a ich obsahové zameranie zostávajú po zlúčení zachované. Viac tu.

 

 

Operačný program Výskum a inovácie - do 12.12.2019

Dňa 28. októbra 2014 bol Európskou komisiou schválený operačný program  Výskum a inovácie  pre programové obdobie 2014 – 2020.

Operačný program Výskum a inovácie predstavoval spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Operačný program Výskum a inovácie nadväzoval na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013.

Celková alokácia OP VaI za zdroje EÚ predstavovala 2 266 776 537,00 EUR, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov boli určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Riadiacim orgánom (RO) pre OPVaI bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a sprostredkovateľskými orgánmi (SO) boli  Výskumná agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.