Gravicky prvok - pásik - EEA

Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov

Ohlasovanie korupčného správania a podvodu

Stretli ste sa s podvodom, resp. korupčným správaním v súvislosti s implementáciou projektov financovaných z Grantov EHP a Nórska?

Neváhajte nám to nahlásiť. V správe čo najpresnejšie identifikujte vaše podozrenie zo spáchania trestného činu. V prípade záujmu o vyhodnotenie vášho podnetu zanechajte svoju e-mailovú adresu.

Viac informácií nájdete <<tu>>

 

Granty EHP a Nórska

Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty EÚ poskytujú od roku 1994 prostredníctvom Grantov EHP a Nórska finančné príspevky tým krajinám EÚ, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. V programovom období 2014-2021 je týchto krajín 15. Na druhej strane je týmto prispievateľským štátom umožnený voľný pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb v rámci všetkých členských krajín EÚ. Hlavným cieľom Grantov EHP a Nórska je prispievať k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a k posilňovaniu spolupráce medzi prispievateľskými (donorskými) a prijímateľskými štátmi. Realizované projekty sú financované z dvoch mechanizmov - Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa 15 %. Slovenská republika je prijímateľským štátom od roku 2004, kedy sa stala členom Európskej únie a tým aj súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru. Viac informácií nájdete na www.eeagrants.sk alebo www.eeagrants.org

Výskumná agentúra je správcom programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť tvorbu hodnôt a udržateľný rast v slovenskom podnikateľskom sektore. Financovaním iniciatív zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a ziskovosti podnikov, predovšetkým malých a stredných, prispeje program k celkovému cieľu Grantov EHP a Nórska, a to k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov regiónov. Priorizovanou cieľovou skupinou budú mladí podnikatelia a ženy podnikateľky. 

 

Hlavné oblasti podpory

 

Súčasťou programu je komponent zameraný na Vzdelávanie, štipendiá, učňovské vzdelávanie a podnikanie mladých.

Na rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi SR a donorskými štátmi je zameraný špeciálny Fond pre bilaterálne vzťahy.

 

Celková alokácia na program: 23,53 mil. € 

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus: 20 mil. € 

spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR: 3,53 mil. € 

 

Partneri:

Národný kontaktný bod: 

http://www.eeagrants.sk/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069358563242 

 

Úrad pre finančný mechaniznus  (Financial Mechanism Office):

https://eeagrants.org/

https://www.facebook.com/EEANorwayGrants

 

Nórske veľvyslanectvo (Royal Norwegian Embassy in Bratislava): 

https://www.norway.no/en/slovakia/

https://www.facebook.com/NorwegianEmbassyBratislava

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:

https://www.minedu.sk/

https://www.facebook.com/minedu.sk

 

Donorskí programoví partneri:

 

Materiály pre reklamu Kikaspol | Kikaspol - Materiály pre reklamuRozvoj obchodu, inovácií a MSP

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.