Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Dávame do pozornosti novú korešpondenčnú adresu Výskumnej agentúry: Plynárenská 7/A, 821 09  Bratislava.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Informácia k rozhodnutiam k žiadostiam o NFP výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

 

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry týmto oznamuje žiadateľom, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 2. hodnotiaceho kola (uzávierka 5.3.2022) Výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01, že z dôvodu predĺženia procesov pri ukončovaní odborného hodnotenia a predĺženia administratívnych úkonov pred vydaním rozhodnutia nebudú rozhodnutia vydané v rámci 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.

Rozhodnutia k žiadostiam o NFP predloženým v rámci uvedeného hodnotiaceho kola budú vydané v lehote do 09.09.2022, pričom o neskoršom termíne vydania rozhodnutia budú všetci dotknutí žiadatelia informovaní aj individuálne.

 

https://www.opvai.sk/sk/aktuality/rozhodnutia-k-%C5%BEiadostiam-o-nfp-k-v%C3%BDzve-s-k%C3%B3dom-opii-vadp202193-01-2/

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.